GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versiedatum: 4 Mei 2016

Welkom bij een product van Bold Limited en Auxiliant sarl (“Provider”). Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op onze reeks websites die aan deze Voorwaarden zijn gekoppeld en onze andere gerelateerde mobiele websites, mobiele toepassingen (“mobiele apps”) van de Leverancier, diensten, hulpmiddelen en andere toepassingen die aan dit privacybeleid zijn gekoppeld (collectief de “Site”). Deze Site en de diensten die we via deze Site aanbieden, worden geleverd door de Leverancier. Bedankt voor uw bezoek en uw belangstelling voor onze Site!

Het is belangrijk voor ons dat u en andere bezoekers een speciale ervaring beleven wanneer u de Site gebruikt en dat u volledig op de hoogte bent van uw respectievelijke juridische rechten en plichten. Om die reden hebben we deze Voorwaarden opgesteld als de juridisch bindende voorwaarden die uw gebruik van deze Site regelen. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt, omdat dit invloed kan hebben op uw juridische rechten en plichten.

Belangrijkste punten van de gebruiksvoorwaarden

Lees ook onze volledige gebruiksvoorwaarden.

U accepteert deze voorwaarden
  • Elke keer wanneer u de Site bezoekt en/of gebruikt, gaat u akkoord zich te binden door deze Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden die we in de toekomst onder uw aandacht brengen.
Betalingen en abonnement
  • U houdt zich aan uw betalingsverplichtingen voor producten/diensten die u via de Site aanschaft. Voor terugkerende kosten die u accepteert, gaat u akkoord dat derde partijen die namens ons optreden uw betalingsinformatie opslaan om de overeengekomen betalingen te verwerken. U begrijpt dat extra kosten en belastingen aan prijzen kunnen worden toegevoegd, met name voor (buitenlandse) inwoners.
Verklaring van afstand voor garanties en beperking van aansprakelijkheid
  • We geven geen garanties en leveren de Site als zodanig. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de mate waarin de toepasselijke wet dit toestaat.
Recht op overweging en annulering
  • De dienst start vanaf het moment dat we u een e-mail sturen waarin we uw abonnement bevestigen. U hebt dan ook niet het recht uw aanschaf te overwegen volgens de Europese richtlijnen voor verkoop op afstand. U kunt uw abonnement echter op elk moment opzeggen.
Contact

We raden u aan een kopie van deze Voorwaarden en de e-mail met de bevestiging van uw bestelling af te drukken of te downloaden voor uw administratie.

1. U accepteert deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, inclusief het privacybeleid dat hierin is opgenomen, kunt u deze Site niet gebruiken. Door deze Site te gebruiken, wordt aangenomen dat u onherroepelijk akkoord gaat met deze Voorwaarden. Sommige gedeelten van deze Site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende algemene voorwaarden, die u zorgvuldig moet lezen voordat u dergelijke sitegedeelten gebruikt. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden niet gewijzigd of vervangen deze Voorwaarden niet wat betreft het gebruik van deze Site, tenzij het nadrukkelijk anders wordt vermeld.

2. Bjigewerkte Voorwaarden.

Deze Voorwaarden kunnen in de toekomst worden gewijzigd en opnieuw worden gepubliceerd door bijgewerkte voorwaarden op deze Site te plaatsen. U geeft toestemming en gaat akkoord meldingen van bijgewerkte voorwaarden te ontvangen via onze berichten over bijgewerkte voorwaarden op de Site. Bezoek deze pagina regelmatig om de actuele voorwaarden te bekijken. Als u de Site blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als onherroepelijke acceptatie van eventuele revisies.

3. Juridische capaciteit.

Dit is een algemene publiekelijke Site voor volwassenen. We nemen aan (en door deze Site te gebruiken garandeert u dit) dat u de juridische capaciteit bezit om de overeenkomst aan te gaan die in deze Voorwaarden is uiteengezet (dat wil zeggen dat u meerderjarig bent, over voldoende mentale capaciteit beschikt en op andere wijze juridische aan het contract bent gebonden). De juridische bevoegde leeftijd voor het aangaan van contracten varieert per rechtsgebied.

4. De informatie die u aan ons verstrekt, moet correct zijn.

Als u toegang wilt verkrijgen tot deze Site of sommige van de informatiebronnen, wordt u mogelijk gevraagd u te registreren. Het is een gebruiksvoorwaarde van deze Site dat alle informatie die u verstrekt correct, actueel en volledig is. Als de Leverancier vermoedt dat de inforrmatie niet correct of volledig is, heeft de Leverancier het recht u toegang tot de Site of de informatiebronnen te weigeren en uw account te beëindigen of op te schorten.

5. Online privacykennisgeving.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, lichten we in een kennisgeving onze online informatiepraktijken toe en informeren we u over de keuzes die u kunt maken wat betreft de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op deze site. Klik hier om deze kennisgeving te bekijken, die onderdeel van deze Voorwaarden is.

6. Uw juridische rechten en verklaring van afstand van garanties.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN EN ANDERE INHOUD OP DE SITE WORDEN “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, NADRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. DE GROUP VAN DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, DAT FOUTEN WORDEN HERSTELD, OF DAT DE SITE OF DE SERVERS WAAROP DE SITE DRAAIT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DE GROUP VAN DE LEVERANCIER GARANDEERT NIETS OF VERKLAART NIETS OMTRENT HET GEBRUIK VAN MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD OP DE SITE OF WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD WAT BETREFT DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERS. DE GROUP VAN DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITIES, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD OP DE SITE OF EEN WEBSITE GEEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN IS EN DE BOLD GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DERGELIJK MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD VAN DE SITE OF EEN ANDERE WEBSITE. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WET DE UITSLUITNG VAN SOMMIGE OF ALLE VAN DE HIERBOVEN GEÏMPLICEERDE GARANTIES DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN NIET TOESTAAT, ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING IN DE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IS TOEGESTAAN.

ALS U DEZE SITE BEZOEKT VANUIT HET VERENIGD KONINKRIJK, HEBT U BEPAALDE JURIDISCHE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE ABONNEMENTSDIENSTEN EN PREMIUM DIENSTEN VAN DE LEVERANCIER. DEZE RECHTEN ZIJN:

  • DAT ALLE PRODUCTEN DIE U VAN ONS KOOPT VAN VOLDOENDE KWALITEIT ZIJN EN GESCHIKT ZIJN VOOR HET BESTEMDE DOEL; EN
  • DAT WE DIENSTEN VOLGENS EEN REDELIJKE STANDAARD EN BINNEN EEN REDELIJK TIJDSBESTEK LEVEREN.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS BESTEMD VOOR INBREUK OP DEZE RECHTEN.

ALS U DEZE SITE VANUIT DE EUROPESE UNIE OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN BEZOEKT DIE GEEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN BEPAALDE GARANTIES TOESTAAN, ZAL NIETS IN DEZE OVEREENKOMST DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL UITSLUITEN OF BEPERKEN DIE ONTSTAAN DOOR DE NALATIGHEID VAN EEN PARTIJ OF HUN BEDIENDEN, AGENTEN OF WERKNEMERS, OF VOOR FRAUDE.

7. Beperking van aansprakelijkheid..

DE GROUP VAN DE LEVERANCIER AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF DEZE NU IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTIGMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, EN ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (DIRECTE, INDIRECTE, STRAF-, WERKELIJKE, GEVOLG-, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF ANDERE SCHADE) DIE ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKE GEBRUIK VAN DE SITE OF EEN ANDERE WEBSITE, OF HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE FACILITEITEN, DE DIENSTEN OF ANDERE INHOUD OP DE SITE OF EEN ANDERE WEBSITE, ONGEACHT DE BASIS VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM EN ZELFS INDIEN EEN LID VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. ZONDER BEPERKING, DRAAGT U (EN NIET EEN LID VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER) DE TOTALE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE IN HET GEVAL VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER RICHTING U IN VERBAND MET DE SITE EN DIENST OR DEZE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN (A) HET BEDRAG (INDIEN VAN TOEPASSING) DAT U AAN DE LEVERANCIER HEBT BETAALD IN DE ZES MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE GEBEURTENIS DIE LEIDDE TOT DE AANSPRAKELIJKHEIDSKWESTIE; OF (B) HONDERD DOLLAR ($100), WELKE VAN DE TWEE DAN OOK LAGER IS. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WET DE BEPERKING NIET TOESTAAT DAT ALLE OF EEN GEDEELTE VAN DE HIERBOVEN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING IN DE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IS TOEGESTAAN.

8. Inwoners van de Verenigde Staten: Bindende arbitrage van alle geschillen; geen klasseontheffing.

a) Inwoners van de Verenigde Staten: Voor zover toegestaan door de wet, met uitzondering van de geschillen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier en bepaalde wettelijke eisen die op grond van de wet niet aan arbitrage kunnen worden onderworpen, zullen geschillen van welke aard dan ook tussen u en de Leverancier die voortvloeien uit deze voorwaarden worden opgelost door bindende arbitrage overeenkomstig de JAMS gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures op individuele basis zonder klasseontheffing. De arbitrator zal een gepensioneerde rechter van de staat New York of een federaal gerechtshof zijn met uitgebreide ervaring in de internetindustrie en zal het materiële recht van New York volgen bij het beslissen in het geschil, behalve dat deze Sectie 8 zal worden opgevat als een “schriftelijke arbitrageovereenkomst” volgens de Federale arbitragewet (“FAA”). U en wij komen overeen dat we de intentie hebben deze Sectie 8 als de “schriftelijke” vereiste van de FAA te beschouwen. De hoorzitting wordt gehouden in het land van het factuuradres dat u aan de Leverancier hebt verstrekt. Voor elke claim voor $10.000,00 of minder kunt u de hoorzitting persoonlijk of via de telefoon laten uitvoeren, of de arbitrator neemt een beslissing over het geschil zonder een hoorzitting. Voor de claims die de arbitrator als niet lichtzinnig bestempelt, betaalt de Leverancier de kosten en tarieven van JAMS en de arbitrator. De leverancier gaat akkoord geen schadevergoeding van u te eisen voor de kosten en tarieven die tijdens de arbitrage zijn gegenereerd. AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT EEN OVEREENKOMST IN DAT U UW CLAIM OP INDIVIDUELE BASIS ZULT INDIENEN EN DOET U AFSTAND VAN DE MOGELIJKHEID EEN COLLECTIEVE CLAIM IN TE DIENEN.

b)Inwoners van een ander land dan de Verenigde Staten: Indien een geschil, bewering of claim (waaronder een niet-contractuele claim) voortvloeit uit of betrekking heeft op de Site of de servicevoorwaarden, kunnen u en wij een schriftelijke kennisgeving aan de ander sturen met een redelijke beschrijving van de Sectie 8(b) Geschil, samen met een voorgestelde oplossing. Onze kennisgeving aan u wordt aan het adres gestuurd dat u aan ons hebt verstrekt. Maar indien dergelijke informatie niet bestaat of niet actueel is, hebben we geen verplichting volgens deze Sectie 8 (b). Uw kennisgeving aan ons moet via livecareerinternationalegeschillen@livecareer.nl worden gestuurd. Voor een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de andere partij, kunnen de Leverancier en u een dialoog aangaan om het geschil onder Sectie 8(b) op te lossen, hoewel u of de Leverancier niet verplicht zijn het geschil onder Sectie 8(b) op te lossen onder voorwaarden, naar eigen goeddunken, niet tevreden over zijn. Niets in deze Sectie voorkomt dat een partij een claim voor de rechtbank of een andere klachtenprocedure kan brengen.

9. Handelsmerken en auteursrechten.

Deze Site en materialen die door de Leverancier op deze Site (“Materiaal”) zijn opgenomen, zijn beschermd door auteursrechten, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten (“Auteursrechten”). Sommige van de tekens, logo's of andere afbeeldingen die door de Leverancier op deze Site worden gebruikt, worden ook beschermd als gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen en/of servicemerken die het eigendom zijn van de Leverancier of anderen (“Handelsmerken”). De Leverancier respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt gebruikers van deze Site hetzelfde te doen.

10. Uw gebruik van materiaal.

Uw recht om deze Site en materiaal of andere inhoud te gebruiken, is onderhevig aan uw naleving van deze Voorwaarden. Aanpassing of gebruik van het Materiaal of andere inhoud van deze Site voor een doeleinde die niet volgens deze Voorwaarden is toegestaan, kan een schending van de auteursrechten en/of handelsmerkern zijn die door de wet zijn beschermd en is verboden.

U mag Materiaal en alle andere inhoud op deze Site alleen openen en weergeven voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik op één computer. Het Materiaal en alle andere inhoud op deze Site mag niet op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepost, verzonden, verspreid of gebruikt, tenzij die specifiek is geautoriseerd door de Leverancier of de toepasselijke wet. Elke autorisatie van de Leverancier om Materiaal te kopiëren van welk gedeelte van deze Site en om welke reden dan ook, is beperkt tot het maken van één kopie voor niet-commercieel, persoonlijk, amusementsgebruik op één computer en moet intact worden gelaten met alle auteursrecht- en andere eigendomsverklaringen. Het gebruik van Materiaal op een andere website of computernetwerk is niet toegestaan. Ook het decompileren, omgekeerde engineering, uit elkaar halen of op andere wijze de code van een software op deze Site terug te brengen naar een leesbare vorm om de constructie van dergelijke software te achterhalen en/of andere Leveranciers te kopiëren of te creëren op basis van (in zijn geheel of een gedeelte) dergelijke software, is verboden in de mate waarin de toepasselijke wet dit toestaat.

11. Forums.

DE MATERIALEN, INFORMATIE EN MENINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN EN/OF GEUIT IN OF OP PRIKBORDEN, CHAT ROOMS, GEMEENSCHAPSPAGINA'S OF ANDERE FORUMS OP DEZE SITE (“FORUMS”) ZIJN NIET PER SE AFKOMSTIG VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER OF LEVERANCIERS VAN INHOUD OP DE SITE. DE LEVERANCIER HOUDT GEEN TOEZICHT OP FORUMS EN DE INHOUD VAN FORUMS IS NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER KAN OP ELK MOMENT INHOUD VERWIJDEREN OF WIJZIGEN ZONDER KENNISGEVING VOORAF EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN DE LEVERANCIER. ELK GEBRUIK VAN DE FORUMS IS VOOR UW EIGEN RISICO EN IS ONDERHEVIG AAN DE VERKLARINGEN VAN AFSTAND EN BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN IS UITEENGEZET.

12. Plaatsingsdiensten voor uw cv.

Met de cv-plaatsingsdiensten van de Leverancier kunt u uw cv of een carrièreprofiel plaatsen op diverse carrièresites van derde partijen. U gaat akkoord dat de Leverancier eigen online hulpmiddelen voor het verzamelen van informatie gebruikt om een carrièreprofiel voor u aan te maken als u zich aanmeldt voor cv-plaatsingsdiensten van de Leverancier. U gaat verder akkoord dat de formulering en interpretatie van uw informatie voor de cv-plaatsingsdiensten plaatsvindt naar eigen goeddunken van de Leverancier en dat de Leverancier geen beslissing kan nemen over het opnemen, niet opnemen of fraseren van informatie over u als onderdeel van de cv-plaatsingsdiensten. Met uw toestemming accepteert de Leverancier ook gebruiksvoorwaarden en privacybeleid en ander beleid die op carrièresites van derde partijen moeten worden geaccepteerd voordat uw carriièreprofiel of cv kan worden geplaatst. U kunt de sites van derde partijen bezoeken waar we uw informatie kunnen plaatsen om hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te lezen ( Sites hier gevonden). Met uw toestemming, door onze cv-plaatsingsdiensten te gebruiken, accepteert u de volledig en totale verantwoordelijkheid voor de handelingen die de Leverancier namens u en op uw verzoek uitvoert alsof u deze handelingen zelf uitvoert. U erkent en gaat akkoord dat, op basis van de nadrukkelijke toestemming die u voor de dienst geeft op de Site, u de volledige verantwoordelijkheid draagt en persoonlijk aansprakelijk bent voor alle gevolgen die voortvloeien uit uw gebruik van de cv-plaatsingsdiensten.

13. Uitgenodigde inzendingen.

Van tijd tot tijd kan in bepaalde gedeelten van de Site om inzending van ideeën of verbeteringen worden gevraagd via promoties, enquêtes of op andere wijze (“Uitgenodigde inzendingen”). Wanneer dit het geval is, moet u zorgvuldig alle specifieke regels of andere voorwaarden lezen die elders op deze Site staan en die voor deze inzendingen gelden (“Aanvullende voorwaarden”), aangezien ze invloed hebben op uw juridische rechten. Als dergelijke inzendingen niet worden geregeld door Aanvullende voorwaarden, dan zijn deze Voorwaarden volledig van toepassing op alle Uitgenodigde inzendingen waar u gehoor aan geeft. IN IEDER GEVAL WORDT MATERIAAL DAT U ONS STUURT NIET ALS VERTROUWELIJK BEHANDELD. Ongeacht welke gewoonte of praktijk uit de industrie dan ook, betalen we u niet voor het gebruik van inhoud die u inzendt.

14. Ons gebruik van inhoud.

De Leverancier overweegt alle materiaal dat u verstrekt aan De Leverancier en/of bijdraagt aan deze Site als beschikbaar voor vrij gebruik door ons zonder verplichtingen aan u (waaronder betaling), behalve waar gevraagde Uitgenodigde inzendingen nadrukkelijk worden geregeld door Aanvullende voorwaarden die elders op deze Site staan (zie Uitgenodigde inzendingen hierboven). In dat geval kunnen deze Aanvullende voorwaarden zelfs bepalen hoe we uw Uitgenodigde inzendingen behandelen. Onder geen beding betalen we u voor het gebruik van uw ideeën of inzendingen.

15. Gebruikersinhoud.

Onderhevig aan Sectie 17 hieronder en in de mate waarin dit is toegestaan door de toepasselijke wet, kunnen uw accountgegevens, cv, carrièregeschiedenis, onderwijsgeschiedenis, beoordelingen, antwoorden, profielgegevens, berichten, vragen, carrièrematerialen of andere informatie die u verstrekt op of via de Site of die we voor u creëren mogelijk niet worden verwijderd nadat ze zijn geüpload. Voor sommige van onze functies kunnen andere leden e-mailmeldingen aanvragen voor uw nieuwe openbare inhoud of op uw opmerkingen reageren. We kunnen de openbare inhoud gebruiken om producten te ontwikkelen, contact te zoeken met potentiële werkgevers, siteweergave persoonlijk te maken, producten te lanceren of populaire leden te identificeren. Door inhoud op deze Site te plaatsen of te uploaden, waaronder berichten, reacties en/of het verstrekken van communicatie of materiaal aan de Leverancier (“Gebruikersinhoud”), is het volgende automatisch en onherroepelijk van kracht:

a)U blijft eigenaar van uw Gebruikersinhoud, en verleent de Leverancier en elke werkgever waaraan uw Gebruikersinhoud wordt verstrekt, een royaltyvrije, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licensie voor alle rechten in de Gebruikersinhoud, inclusief zonder beperking alle auteursrechten, samen met alle toestemmingen (indien van toepassing) die nodig zijn voor de reproductie, verspreiding, aanpassing, publicatie en/of andere exploitatie door de Leverancier en/of een persoon die is geautoriseerd door de Leverancier, op elke manier en in alle media die nu bekend zijn of hierna worden bedacht, zonder betaling of andere referentie aan u of een andere persoon, en een dergelijke exploitatie te adverteren en te promoten voor de volledige periode van alle dergelijke rechten (inclusief eventuele verlengingen);

b)Doe afstand van alle morele rechten op de Gebruikersinhoud die beschikbaar voor u kunnen zijn in elk deel van de wereld en bevestig dat dergelijke rechten niet zijn uitgeoefend;

c)Benoem de Leverancier als uw agent met volmacht om een document te openen en/of een handeling uit te voeren die de Leverancier geschikt acht om de verlening en toewijzing, toestemming en verklaring van afstand zoals hierboven is uiteengezet te bevestigen;

d)Garandeer dat u de eigenaar van de Gebruikersinhoud bent en het recht hebt u aan deze Voorwaarden te binden;

e)Bevestig dat dergelijke Gebruikersinhoud niet onderhevig is aan enige verplichting, vertrouwelijkheid of anders voor u of een andere pesoon en dat de Leverancier niet aansprakelijk is voor gebruik of openbaarmaking van dergelijke Gebruikersinhoud.

16. Meldingen voor vacatures.

De Leverancier kan meldingen over vacatures sturen of derde partijen en geautomatiseerde zoekmachines inzetten om meldingen over vacatures, passende vacatures op vacaturesites van derde partijen die overeenkomen met uw cv of carrièreprofiel, zoekopdrachten naar vacatures die u hebt ingevoerd, en/of andere gebruiksgegevens die betrekking hebben op uw gebruik van toepassingen van de Leverancier. De Leverancier probeert de beschikbare informatie te koppelen, zodat de vacatures die u worden aangeboden via de meldingen voldoen aan uw carrièrewensen. De Leverancier garandeert echter niet dat het aanbod aan uw wensen voldoet.

17. Verwijdering of deactivering van gebruikersinhoud/account.

U kunt ons verzoeken uw cv en sollicitatiebrieven te verwijderen door u aan te melden bij uw account en op de tabbladen “Mijn instellingen”, “Cv's" of “Brieven” te klikken. U kunt ook uw profielinstellingen wijzigen door u aan te melden bij uw account en op “Mijn instellingen” te klikken, andere instructies te volgen of contact met ons op te nemen via klantenservice@livecareer.nl . Alle overige Gebruikersinhoud kan alleen worden verwijderd uit de openbare weergave door uw account te deactiveren of te verwijderen. Dit laatste kunt u doen door in uw account op de tabbladen “Mijn instellingen” en “Overzicht” te klikken. Wanneer u verwijdering van uw Gebruikersinhoud aanvraagt, zijn uw cv of profielen niet meer zichtbaar voor gebruikers van toepassingen van de Leverancier. Maar als uw Gebruikersinhoud, inclusief uw persoonsgegevens, eerder is geopend door gebruikers van toepassingen van de Leverancier, kunnen we de informatie niet uit hun systemen verwijderen. Wanneer u uw account deactiveert of ons verzoekt uw Gebruikersinhoud uit toepassingen van de Leverancier te verwijderen, bewaren we logboeken, niet-persoonlijke informatie en gegevens over u samen met een archiefexemplaar van uw informatie, dat niet kan worden ingezien door u of derde partijen in toepassingen van de Leverancier, maar dat kan worden gebruikt voor archivering en interne doeleinden voor een periode van vier jaar na uw verzoek.

18. Claims over schending van rechten.

Als u van mening bent dat inhoud op de Site uw auteursrechten schendt, willen we dat graag van u horen. Stuur de volgende informatie schriftelijk naar de Copyright Agent op het onderstaande adres:

a)uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

b)een beschrijving van de inhoud waarop auteursrecht rust en waarvan u de schending claimt;

c)de exacte URL of een beschrijving van elke locatie waarop het vermeende geschonden materiaal staat;

d)een verklaring van u waarin u stelt dat u van mening bent dat het betwiste gebruik niet door u, uw agent of de wet is geautoriseerd;

e)uw elektronische of fysieke handtekening van u of van de persoon die u hebt gemachtigd; en

f)een verklaring van u op straffe van valsheid in geschrifte, dat de informatie in uw verklaring nauwkeurig is, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Bold Limited
c/o of Bold North America, LLC
1 Hallidie Plaza, Suite 600, San Francisco CA 94102
Ter attentie van: c/o D. Jackson, DMCA Designated Agent
E-mail: copyright@livecareer.nl

De Leverancier wil alle vrijstellingen van aansprakelijkheid behouden die beschikbaar kunnen zijn volgens de wet op auteursrecht, maar stelt niet per se als voorwaarde dat het een dienstverlener is zoals gedefinieerd in USC sectie 512(c) of elders.

19. Verantwoordelijk gebruik van de Site.

De plaatsing van vacatures en de funties voor het inzenden van cv's van de Leverancier zijn onderdeel van de diensten en kunnen alleen worden gebruikt door personen die een baan en/of informatie over carrières zoeken. Daarnaast kan het product van de Leverancier worden gebruikt voor toegestane professionele en carrièredoeleinden, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en het privacybeleid . Gedraag u verantwoordelijk wanneer u deze Site gebruikt. U kunt deze Site en de inhoud alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wet. Het is niet toegestaan onwettig materiaal via deze Site op te slaan, te verspreiden of te verzenden. U mag geen persoonsgegevens van andere gebruikers verzamelen of opslaan. U erkent dat het opslaan, verspreiden of verzenden van ontwettig materiaal strafrechtelijke vervolging en/of burgerlijke aansprakelijkheid voor u betekent. U erkent dat als een derde partij claimt dat materiaal dat u op de Site hebt verspreid onwettig is, u de lasten van uw verdediging tegen een dergelijke claim zelf draagt. U begrijpt en gaat akkoord dat alle materialen die openbaar worden geplaatst of privé worden verzonden op of via deze Site, de volledige verantwoordelijkheid zijn van de verzender en niet van de Leverancier, en dat u verantwoordelijk bent voor alle materialen die u uploadt, openbaar plaatst of op andere wijze verzendt aan of via deze Site.

20. Beperkingen voor inhoud.

U mag geen cv's en sollicitatiebrieven plaatsen, e-mails sturen of via forums op de Site inzenden of publiceren of op andere wijze inhoud op deze Site beschikbaar maken, of u zodanig gedragen, dat volgens ons:

a)laster of smaad, inbreuk op de privacy, obsessief, obsceen, pornografisch, racistisch, kwetsend, intimiderend, bedreigend of beledigend is;

b)kleinerend, bekritiserend, vernederend, spottend is of op andere wijze iemand die in de inhoud voorkomt negatief bejegent;

c)probeert kinderen te misbruiken of schaden door hen aan ongeschikte inhoud bloot te stellen, hen persoonlijke informatie of iets anders te vragen;

d)inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of een ander recht van een entiteit of persoon, waaronder het schenden van iemands auteursrecht of handelsmerken of hun rechten op publiciteit;

e)overtreedt een wet of kan worden beschouwd als een wet overtredend;

f)u hebt niet het recht volgens enig contractuele of andere relatie (bijvoorbeeld voorkennis, eigen of vertrouwelijke die in het kader van een dienstverband of een niet-openbaarmakingsovereenkomst is verkregen) te verzenden;

g)verdedigt of promoot illegale activiteiten;

h)imiteert of geeft een verkeerde voorstelling van uw relatie met een andere entiteit of persoon of manipuleert op andere wijze headers of identifiers om de oorsprong van de inhoud te verhullen;

i)probeert financiële middelen, adverteerders of sponsors te werven;

j)omvat programma's die virussen, wormen en/of Trojan horses of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatie te onderbreken, te overbelasten, in te laten storten, te vernietigen of te beperken;

k)onderbreekt de normale dialoogstroom, laat een venster sneller schuiven dan andere gebruikers kunnen typen, of gedraagt zich zodanig dat anderen niet in real-time met de Site kunnen communiceren;

l)kopieert andere pagina's of afbeeldingen op deze Site, behalve met de juiste toegangsrechten;

m)omvat MP3-bestanden;

n)leidt tot een piramide- of vergelijkbaar plan;

o)leidt tot 'data warehousing' (het gebruiken van een webruimte waarin u grote bestanden of grote hoeveelheden gegevens kunt opslaan die alleen aan andere sites zijn gekoppeld). U moet een redelijke hoeveelheid inhoud leveren bij dergelijk materiaal, zodat in ieder geval enig verkeer naar uw site rechtstreeks via ons loopt;

p)houdt zich niet aan beleid of voorschriften die van tijd tot tijd worden bekendgemaakt met betrekking tot het gebruik van deze Site of netwerken die met deze Site zijn verbonden; of

q)bevat koppelingen naar andere sites die het soort inhoud bevatten die valt onder de beschrijvingen onder (a) tot (q) hierboven.

Daarnaast is het u niet toegestaan banners van sponsors of ander materiaal dat door de Leverancier is ingevoegd op deze Site verwijderen (bijvoorbeeld in een webruimte die u gebruikt).

21. Vrijwaring.

Als u een geschil hebt met een of meer gebruikers, betalingsverwerkers (waaronder handelaren en werkgevers), stelt u de GROUP van de Leverancier (gedefinieerd in Sectie 6 hierboven) vrij van claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten of onkosten en schadevergoedingen (werkelijke en gevolgschade van elke aard, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enige wijze gerelateerd aan dergelijke geschillen. Door akkoord te gaan met deze vrijwaring, doet u nadrukkelijk afstand van alle bescherming (wettelijk of anders) in de mate die is toegestaan door de toepasselijke wet, die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot alleen de claims die bij bekend zijn of waarvan u vermoedt dat ze bestaan ter gunste van u op het moment van het akkoord gaan met deze vrijwaring.

22. Uw verplichtingen aan ons.

Als u deze Voorwaarden overtreedt, gaat u akkoord de Leverancier en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, distributeurs en partners te beschermen, en geen procedure naar hen te starten, voor en tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten of onkosten, waaronder redelijke advocaatskosten, die voortvloeien uit uw overtreding van deze Voorwaarden, waaronder alle voorgaande voorwaarden, verklaringen of garanties, en/of uit uw plaatsing of verzending van inhoud op de servers van de Leverancier, en/of uit het gebruik van uw account.

23. Systeemmisbruik.

Zonder beperking, gaat u akkoord geen “e-mailbommen” te verzenden, te creëren of te beantwoorden (het via e-mail verzenden van één bericht aan veel gebruikers, of grote of meerdere bestanden of berichten met kwade bedoelingen aan één gebruiker verzenden) of deel te nemen aan “spamming” (ongevraagde e-mails sturen met zakelijke of andere doeleinden) of enige andere activiteit te ondernemen die de werking of het gebruik van deze Site negatief kan beïnvloeden.

U mag geen resources reproduceren, verkopen, wederverkopen of op andere wijze exploiteren die op deze Site staan.

24. Beveiliging.

Alle gebruikersnamen en wachtwoorden die voor deze Site worden gebruikt, zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing). Alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd met uw persoonsgegevens, worden beschouwd als uitgevoerd door u en onder uw eigen aansprakelijkheid. Indien u vermoedt dat de integriteit van dergelijke gegevens is aangetast, moet u de Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen via klantenservice@livecareer.nl. De Leverancier heeft het recht uw gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, u vragen deze te wijzigen. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt die de Leverancier als onveilig beschouwt, heeft de Leverancier het recht van u te eisen dat u deze wijzigt [en/of uw account te beëindigen.

25. Inbreuk op beveiligingssystemen.

Het is niet toegestaan de diensten of faciliteiten die aan deze Site zijn gerelateerd te gebruiken om de beveiliging te omzeilen of de systeembronnen en/of accounts te saboteren. Het gebruik of de verspreiding van hulpmiddelen voor het omzeilen van de beveiliging (programma's waarmee wachtwoorden worden geraden, inbraakhulpmiddelen of hupmiddelen voor het zoeken in netwerken) is strikt verboden. Als u betrokken raakt bij het schenden van de systeembeveiliging, behoudt de Leverancier het recht voor uw gegevens aan systeembeheerders van andere sites vrij te geven, zodat zij hun beveiligingsprobleem kunnen oplossen.

26. Onderzoeken.

De Leverancier behoudt het recht voor vermoedelijke overtredingen van deze Voorwaarden te onderzoeken, inclusief, zonder beperking, elke overtreding die voortvloeit uit uw inzending, plaatsing van berichten of verzending van e-mails via een forum. De Leverancier kan informatie verzamelen over de gebruiker waarvan wordt vermoed dat hij of zij deze Voorwaarden overtreedt, en over elke andere gebruiker. De Leverancier kan gebruikers schorsen waarvan het gedrag of de geplaatste berichten worden onderzocht en kan dergelijk materiaal naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf van zijn servers verwijderen. Indien de Leverancier van mening is, naar eigen goeddunken, dat een overtreding van deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden, kunnen we het materiaal definitief verwijderen, berichten annuleren, gebruikers waarschuwen, gebruikers en wachtwoorden opschorten, accounts beëindigen of andere corrigerende actie ondernemen wanneer dit van toepassing wordt geacht. De Leverancier zal volledig meewerken met wetshandhavingsinstanties of een rechterlijk bevel waarin de Leverancier wordt gevraagd of opgedragen de identiteit bekend te maken van personen die e-mails plaatsen of publiceren of op andere wijze materiaal beschikbaar maken die deze Voorwaarden overtreden. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, GAAT U AKKOORD GEEN CLAIM IN TE DIENEN TEGEN LEDEN VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER ALS GEVOLG VAN EEN ACTIE VAN EEN LID VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEK EN/OF VAN ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR EEN LID VAN DE GROUP VAN DE LEVERANCIER OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

27. Dienst.

Als u deze Site wilt gebruiken, moet u een internetverbinding hebben en een bepaald tarief voor deze dienst betalen. U moet over alle apparatuur beschikken die nodig is om verbinding te maken met de Site (waaronder een computer, modem, mobiel apparaat, tablet en/of ander toegangsapparaat).

28. Voorbehoud van rechten.

De Leverancier behoudt het recht voor de gehele of een gedeelte van deze Site en/of software, faciliteiten en diensten op deze Site te wijzigen of te verwijderen, tijdelijk of definitief, met of zonder kennisgeving vooraf, en/of algemene richtlijnen en beperkingen voor het gebruik van de Site op te stellen.

29. Lokale wettelijke voorschriften.

De Leverancier verklaart niet dat Materialen of andere inhoud op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, België, Zwitserland, Italië, Duitsland, Australië en Spanje en hun grondgebieden, bezittingen en protectoraten. Als u de Site bezoekt via andere locaties, doet u dit op eigen initiatief en risico.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten die van toepassing zijn op u in verband met de Site en uw gebruik van onze diensten. Zonder de algemene aard van deze verplichting te beperken, gaat u met name akkoord de toepasselijke wetten na te leven wat betreft de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont.

30. Sites van derde partijen.

Deze Site kan aan andere websites zijn gekoppeld. Deze site kan informatie bevatten over vacatures, werkgevers, kandidaten of materiaal die sommigen ongeschikt of ongepast kunnen vinden. De Leverancier heeft geen controle over deze andere sites en u erkent dat (of dergelijke sites nu wel of niet aan de Leverancier zijn gerelateerd) de Leverancier niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van vacatures, beschrijvingen van werkgevers, cv's van kandidaten, wettigheid, fatsoen of een ander aspect van de inhoud van dergelijke sites. De toevoeging van een dergelijke koppeling impliceert geen goedkeuring van een site door de Leverancier en een associatie met de makers/beheerders van een dergelijke site. De Leverancierr verklaart en garandeert niets over de beveiliging van informatie (inclusief, zonder beperking, creditcard- en andere persoonsgegevens) die een derde partij aan u vraagt, en u doet onherroepelijk afstand van claims tegen ons met betrekking tot dergelijke sites. We raden u ten zeerste aan voorzichtig te zijn met het verstrekken van gevoelige informatie (bijvoorbeeld BSN-nummers of financiële gegevens) aan een derde partij en naar eigen goeddunken een dergelijke partij te onderzoeken voordat u doorgaat met de communicatie met een dergelijke partij.

31. Eigen online diensten.

Elk gedeelte van deze Site dat wordt geopend via een eigen online dienst is onderhevig aan de regels, het beleid en de richtlijnen van een dergelijke eigen online dienst.

32. Geschillen, keuze in wet en rechtsgebied.

We hopen dat u tevreden bent over onze diensten. We doen ons best alle problemen informeel op te lossen. In het geval van een geschil zal echter het volgende van toepassing zijn.

a)Als u een werkgever bent of op andere wijze optreedt in het verloop van uw bedrijf wanneer u deze dienst opent of gebruikt, met uitzondering van Sectie 8, die wordt uitgelegd in overeenstemming met de FAA, in de ruimste zin die is toegestaan door het toepasselijke rechtsgebied, worden deze Voorwaarden geregeld, uitgelegd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zoals ze worden toegepast op overeenkomsten die zijn gesloten en die volledig moeten worden uitgevoerd in New York. U gaat akkoord dat alle geschillen onderhevig zijn aan arbitrage volgens Sectie 8.

b)Als u een consument bent die deze dienst vanuit de Europese Unie opent, hebt u het recht een claim in te dienen volgens de wetten en voor de rechtbank van het land waarin u woont.

33. Betalingen en abonnementen.

Als u betaalde diensten aanschaft, of dat nu eenmalig of op basis van een abonnement is, gaat u akkoord dat partners van de Leverancier uw betalingsinformatie opslaan. U gaat ook akkoord de toepasselijke tarieven te betalen voor producten/diensten die u bestelt (inclusief, zonder beperking, periodieke tarieven voor maand- of jaarabonnementen) wanneer ze zijn verschuldigd, plus alle gerelateerde belastingen, en ons alle invorderingskosten en rente te vergoeden voor te late betalingen. De leverancier biedt bepaalde producten aan in premium diensten, zoals beoordeling van uw cv, opstellen van uw cv, premium carrièrerapporten en schrijven van sollicitatiebrievenne , die niet zijn opgenomen in de kosten van de abonnementsdiensten van de Leverancier. Indien u niet voor deze producten betaalt, kan uw abonnement worden beëindigd. Afhankelijk van waar de transactie plaatsvindt, de betalingsmethode die u gebruikt en waar de betalingsmethode is uitgegeven, kan uw transactie onderhevig zijn aan buitenlandse wisselkoersen of verschillen in prijzen vanwege de wisselkoersen. Uw transactie kan onderhevig zijn aan buitenlandse wisselkoersen die door uw bank of kaartuitgever worden bepaald. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor buitenlandse wisselkoersen of toeslagen en zal de kosten die door uw bank of kaartuitgever worden opgelegd niet compenseren of vergoeden. De Leverancier ondersteunt niet alle betalingsmethoden, valuta's of betalingslocaties. Als de betalingsmethode die u voor ons gebruikt, zoals een creditcard, de vervaldatum bereikt en u de informatie over uw betalingsmethode niet wijzigt of uw account of een dergelijke dienst annuleert, machtigt u ons die betalingsmethode te blijven factureren en blijft u verantwoordelijk voor alle ongeïnde bedragen. Uw verplichting tarieven te betalen blijft van kracht tot en met het einde van de abonnementsperiode waarin u uw abonnement annuleert. Alle toepasselijke belastingen worden berekend op basis van de factureringsinformatie die u ons bij aanschaf van de dienst hebt verstrekt. U kunt uw dienst annuleren of opschorten op de startpagina onder Mijn accounts en Mijn instellingen . U erkent dat alle producten of diensten die u aanschaft onderhevig zijn aan deze Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden die gerelateerd zijn aan de levering van een product of dienst die we onder uw aandacht brengen.

34. Minimum contractperioden en annuleringsrechten.

U gaat akkoord dat de dienst start vanaf het moment dat we u een e-mail sturen waarin we uw abonnement bevestigen. U hebt dan ook niet het recht uw aanschaf te overwegen, de dienst te annuleren en een terugbetaling te ontvangen - de zogenaamde afkoelingsperiode - volgens de Europese richtlijnen voor verkoop op afstand.U kunt echter uw abonnement op elk moment annuleren tijdens uw huidige abonnementsperiode om volgende kosten te voorkomen. Neem via e-mail contact op met de klantenservice via klantenservice@livecareer.nl, via live chat of door u aan te melden bij uw account en op de tabbladen "Mijn instellingen" en "Abonnement" te klikken. Als u een abonnementsperiode annuleert, die langer is dan een maand, ontvangt u een pro-rata terugbetaling op basis van de volledige maanden die nog resteren in uw abonnementsperiode en uw abonnement blijft tot het einde van de huidige maand geldig. Gedeeltelijke maanden worden niet terugbetaald. ALLE TARIEVEN VOOR ABONNEMENTSPERIODEN VAN 4 WEKEN, 30 DAGEN OF EENMAAND (OF MINDER) WORDEN NIET TERUGBETAALD, ONGEACHT DE RESTERENDE TIJD VAN DE ABONNEMENTSPERIODE.

35. Accounts van werkzoekenden.

Wanneer u een account aanmaakt of carrière-informatie aan De Leverancier verstrekt op of via de Site (inclusief via formulieren op de Site of door een cv te uploaden) gaat u akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw Gebruikersinhoud. U begrijpt dat De Leverancier gegevens op verschillende manieren kan bewaren en gebruiken zoals is uiteengezet in deze Voorwaarden en het privacybeleid voor de Site. U begrijpt en gaat akkoord dat De Leverancier informatie aanbiedt waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. U erkent dat u geen eigendomsrechten hebt in uw account of een e-mailadres dat u bij ons hebt geregistreerd. De Leverancier is niet verplicht een door u geopende account te behouden en kan deze verwijderen als u deze Voorwaarden overtreedt. Met uw toestemming kan De Leverancier e-mails via een e-mailadres dat u bij ons registreert openen, verzenden, beoordelen of beperken, naar eigen goeddunken, en met uw toestemming, en hebt u geen redelijke verwachting van privacy hierin.

36. Verklaring voor gebruikers in Californië.

Volgens de Civil Code Section 1789.3 van Californië, hebben gebruikers van de Site in Californië recht op de volgende specifieke consumentenrechtenverklaring: De klachtenafdeling van de klantenservice van de California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden benaderd via 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, Californië 95814 VS, of telefonisch via +1 (916) 445-1254 of +1 (800) 952-5210.

37. Algemeen.

Als een bepaling in deze Voorwaarden ontwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd, wordt deze bepaling van deze overeenkomst gescheiden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden. Dit is de gehele overeenkomst tussen u en De Leverancier met betrekking tot de zaken die hierin en de Site zijn opgenomen. Deze Site wordt beheerd en uitgevoerd door Bold Limited, een bedrijf dat op Bermuda is gevestigd met een hoofdkantoor op H.P House, 21 Laffan Street, Hamilton BM HM09.

38. Zo kunt u contact met ons opnemen.

Stuur uw opmerkingen of klachten over de Site naar klantenservice@livecareer.nl. Stuur alle vragen over privacy naar privacy@livecareer.nl en andere juridische kwesties naar juridisch@livecareer.nl of schrijf naar Auxiliant sarl, 1A, rue Thomas Edison, L-445 Strassen, Luxembourg.

Copyright ©, 2019, Bold Limited. Alle rechten voorbehouden.